Informácie o spracovaní osobných údajov

Týmto beriem na vedomie, že spoločnosť:

Aleš Krahulec, ROSNIČKA Olomouc
Petrkov 10/14
779 00 Olomouc - Černovír
(Ďalej tiež len ako "Správca")

spracováva moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa, a to za účelom kontaktovanie mojej osoby a nadväzujúcich služieb správca v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) (ďalej len "GDPR").

Zároveň beriem na vedomie, že do účinnosti GDPR (tj. Do 25. 5. 2018) sú údaje poskytované v režime zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý / á toho a udeľujem súhlas s tým, že Správca môže mnou poskytnuté osobné údaje (v rozsahu uvedenom vyššie) poskytnúť k prípadnému ďalšiemu spracovaniu osobných údajov ďalším spracovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje pre Správca a poskytujú záruky vhodného a náležitého spracovania osobných údajov a ďalej náležitú ochranu osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným alebo neoprávnenému spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Osobné údaje poskytnuté Správcovi, budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu so Správcom a potom po dobu nutné archivácie v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Ďalej týmto vyhlasujem, že som si vedomý / a svojho práva na informácie o spracovaní mojich osobných údajov (najmä informácie o kategórii spracúvaných osobných údajov, účelu, spôsobe a dobe spracovania a prípadných príjemcoch osobných údajov), práva požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom , ich opravu alebo vymazanie (najmä nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov) práva podať sťažnosť u dozorného úradu. Som uzrozumený / a s tým, že od 25. 5. 2018 mám ďalej i právo na prenosnosť mojich osobných údajov k novému správcovi osobných údajov, právo na obmedzenie spracovanie.

Zároveň prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, poskytol / a som ich úplne slobodne, vedome, dobrovoľne a som si vedomý / á toho, že ich poskytnutie je nevyhnutné na realizáciu hore uvedené služby.